Members

Professor

Graduate Students (Master Course Students)

Ryojo Takahashi

Tomoya Minehisa

Ryuta Oshima

Yusuke Takahashi

Undergraduates

Shinnosuke Irie

Yuto Kaneko

Yuki Fushihara

Yahiro Mori

Masaki Onishi

Kotaro Ohori

Kazuki Sano

Kazuki Hirai

Ryota Miyoshi

Tomoya Yamashita

Yuta Hino