Members

Professor

Graduate Student (Doctoral Course Student)

Takeshi Niiyama

Graduate Students (Master Course Students)

Yuki Fushihara

Yahiro Mori

Masaki Onishi

Kotaro Ohori

Kazuki Sano

Ryota Miyoshi

Tomoya Yamashita

Undergraduates

Kosuke Iwai

Ryota Uchiyama

Akihiro Okamoto

Mana Tamai

Shun Matsuoka