Members

Professor

Graduate Student (Doctoral Course Student)

Takeshi Niiyama

Graduate Students (Master Course Students)

Ryuta Oshima

Yusuke Takahashi

Yuki Fushihara

Yahiro Mori

Undergraduates

Masaki Onishi

Kotaro Ohori

Kazuki Sano

Kazuki Hirai

Ryota Miyoshi

Tomoya Yamashita

Yuta Hino

Kosuke Iwai

Ryota Uchiyama

Akihiro Okamoto

Mana Tamai

Shun Matsuoka