Members

Professor

Graduate Students (Master Course Students)

Ryuta Oshima

Yusuke Takahashi

Yuki Fushihara

Yahiro Mori

Undergraduates

Masaki Onishi

Kotaro Ohori

Kazuki Sano

Kazuki Hirai

Ryota Miyoshi

Tomoya Yamashita

Yuta Hino